Zásady zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám Sinks s.r.o., IČ: 263 93 042, se sídlem Sokolov, Stará Ovčárna 2174, PSČ 35601, jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Provoz našeho webu a prodej zboží prostřednictvím našeho e-shopu

 

 1. Účely a právní základy zpracování

 

Přijetí objednávky a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje využijeme především pro přijetí Vaší objednávky a zajištění jejího plnění – tj. dodání zboží. Toto zpracování je naším smluvním požadavkem a nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy s Vámi a její následné plnění (zaslání potvrzení objednávky [potvrzení uzavření smlouvy] a dalších dokumentů, doručení zboží, další související služby). Nejste povinni nám Vaše údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich údajů nebude možné smlouvu uzavřít.

 

Plnění právních povinností

Vaše údaje budeme zpracovávat i v případech, kdy nám to ukládají právní předpisy, tj. kdy půjde o nezbytné plnění našich právních povinností.

 

Marketingová činnost

Vaše údaje můžeme využít také pro naši e-mailovou marketingovou činnost (zasílání obchodních sdělení), kterou realizujeme v rámci našeho oprávněného zájmu (v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění), když jsme podrobnosti Vašeho elektronického kontaktu získali v souvislosti s prodejem zboží Vám jako našim zákazníkům, a to abyste se jako naši zákazníci mohli dozvědět o zajímavých novinkách, výhodných nabídkách či akcích, které jsme pro Vás připravili, neboť jste při objednávce sami aktivovali odběr novinek. Nebudete-li si přát nadále tyto informace dostávat, můžete se kdykoli jednoduše a zdarma odhlásit – stačí nám napsat e‑mail na gdpr@sinks.cz, zavolat na tel. 353 851 111 nebo kliknout na odhlášení v zápatí newsletterů). Vaši volbu budeme plně respektovat a na naše další vztahy (plnění smlouvy, vedení Vašeho uživatelského účtu) to nebude mít žádný vliv.

 

Ochrana našich práv a uplatňování nároků

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme dále zpracovávat Vaše údaje zejména pro účely ochrany našich práv (např. v případě sporů týkajících se plnění ze smlouvy, obhajoba právních nároků).

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku (srov. bod 10 níže).

Souhlas

Vaše osobní údaje a historie o Vašich objednávkách a nákupech mohou být zpracovávány pro účely vedení uživatelského účtu, a to na základě Vašeho souhlasu při registraci tohoto účtu (bez poskytnutí Vašich údajů a Vašeho souhlasu Vám nemůžeme vytvořit uživatelský účet, zejména pokud se registrujete před objednáním zboží) – zboží si však samozřejmě můžete objednat i bez registrace.

V případě, že nejste našim zákazníkem, ale přihlásili jste se k odběru novinek, můžeme Vám na základě tohoto Vašeho souhlasu zasílat obchodní sdělení.

 

 1. Cookies

 

Nastavením Vašeho prohlížeče a následným použitím našeho webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

V souvislosti s provozem našeho webu automaticky zpracováváme technické a funkční cookies, které zejména zajišťují, aby náš web mohl správně fungovat a aby jeho užívání bylo pro Vás co možná nejjednodušší.

Cookies můžete sami vymazat ze svého zařízení nebo jejich používání předem omezit či zablokovat volbou v nastavení Vašeho prohlížeče. Berte však, prosím, na vědomí, že v takovém případě může dojít ke zhoršení funkčnosti našeho webu.

Další informace o cookies naleznete např. zde: https://www.aboutcookies.org/

 

 1. Zdroj a kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, a to identifikační údaje a kontaktní údaje v rozsahu zpravidla jméno, příjmení, adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, telefon a e-mail, IČ a DIČ.

 

 1. Doba zpracování

 

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a/nebo plnění našich právních povinností.

Pro účely přímého marketingu budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje (zejména e-mail) do doby, než se odhlásíte od odběru novinek, nejdéle však 5 let od ukončení plnění smlouvy.

Za účelem ochrany našich práv a uplatňování případných nároků souvisejících se smlouvou můžeme zpracovávat údaje i po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt a ještě i 12 měsíců po jejich uplynutí.

V případě zpracování na základě souhlasu budou Vaše údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání Vašeho souhlasu.

 

 1. Kategorie příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

 

Zpracování Vašich údajů budeme provádět především my, nicméně Vaše údaje mohou být předány třetím osobám v případě:

 

 1. kdy to bude nezbytné pro zajištění plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to zejména v případě dopravce, který bude zajišťovat přepravu zboží na Vámi uvedenou adresu, v případě předání údajů subjektu posuzujícímu oprávněnost Vaší reklamace, apod.;
 2. kdy využijeme našeho externího zpracovatele (např. pro účely vedení účetnictví, daňového poradenství, správu IT a našeho e-shopu, uplatňování nároků či vedení sporů, likvidaci údajů, apod.);
 3. vyžádání ze strany orgánů veřejné moci v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

 

 1. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

 

Vaše údaje nebudou předávány do třetích zemí (mimo EU) ani mezinárodním organizacím.

 

 1. Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

 

V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

 

 1. Ostatní informace

 

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

 

 1. Jaká máte práva?

 

V rámci zpracování osobních údajů máte obecně následující práva:

 

 1. přístup ke zpracovávaným osobním údajům;

 

což znamená, že máte zejména právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k bližším informacím. Na žádost Vám také poskytneme kopii zpracovávaných údajů;

 

 1. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen;

 

což znamená, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, nicméně odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;

 

 1. opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů;

 

což znamená, že máte zejména právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů;

 

 1. výmaz osobních údajů, a to např. v případě zániku účelu;

 

což znamená, že máme povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky (tj. nikoli ve všech případech, kdy o výmaz požádate);

 

 1. omezení zpracování osobních údajů;

 

což znamená, že máte právo, abychom v určitých případech (popření přesnosti údajů, vznesení námitky, apod.) omezili zpracování Vašich osobních údajů;

 

 1. přenositelnost údajů;

 

což znamená, že ve vybraných případech máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci;

 

 1. podat námitku proti zpracování;

 

bližší informace o Vašich právech naleznete také např. zde: https://www.uoou.cz

 

 1. Co znamená právo podat námitku proti zpracování?

 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, např. pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné, nebo nesouhlasíte s dalším zasíláním novinek.

 

 1. Jak můžete uplatnit svá práva:

 

elektronicky na adrese:           gdpr@sinks.cz

písemně na adrese:                 Sinks s.r.o., Sokolov, Stará Ovčárna 2174, PSČ 35601

telefonicky:                               353 851 111

 

 1. Možnost podání stížnosti:

 

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u dozorového úřadu:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

https://www.uoou.cz/

 

 1. Přesnost údajů

 

Dovolujeme si Vás také upozornit, že jste povinni uvádět nám Vaše údaje vždy správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o případných změnách, abychom Vaše údaje mohli zpracovávat vždy v přesné a aktualizované podobě.